Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta objęła w posiadanie Produkt.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Inergia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) skierowanego do INERGIA Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9 lub na adres e-mailowy zwroty@inergia.pl.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient może zawrzeć oświadczenie bezpośrednio w treści wiadomości lub jako załącznik do niej.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Inergia zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Inergia została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Inergia dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Inergia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Inergii przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient odsyła Produkt na adres Dział Zwrotów Inergia Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Inergię o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Przed odesłaniem Produktu prosimy o skontaktowanie się z obsługą Sklepu internetowego pod nr tel. 728831127, lub wysyłając e-mail na adres: zwroty@inergia.pl.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Reklamacje

 1. Inergia jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, w tym w celu skorzystania z rękojmi, przysługuje Klientowi prawo złożenia reklamacji. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę oraz żądanie Klienta z nią związane.
 1. W każdym przypadku prosimy o uprzedni kontakt z obsługą Sklepu Internetowego poprzez wysłanie do nas wypełnionego formularza reklamacyjnego. Jest on dostępny na Stronie internetowej w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Formularz może zostać wysłany na adres mailowy reklamacje@inergia.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Dział Reklamacji - INERGIA Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9.
 2. Klienci posiadający Konto w Sklepie internetowym mają możliwość złożenia reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Zgłoszenie reklamacyjne złożone w ten sposób znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie.
 3. Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy Państwa o dalszych czynnościach związanych z Państwa reklamacją. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego, zawierającego wszystkie niezbędne informacje, ustosunkuje się merytorycznie do jego treści (uzna lub odmówi uznania reklamacji).
 4. W przypadku konieczności odbioru Produktu od Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zostanie on odebrany od Klienta na koszt Inergia przez firmę kurierską zamówioną przez Inergia.
 1. Inergia odpowiada wobec Klienta za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Wybrane przepisy ustawy dotyczące rękojmi zostały przedstawione poniżej w celach informacyjnych:
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 • Przedsiębiorca (Inergia) może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 • Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 • Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony,
 5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 2. Inergia informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 1 - 4 powyżej, nie stosuje się.
 4. Inergia informuje, że procedura wytapiania i proces obróbki ręcznej opraw oświetleniowych oraz kloszy niesie za sobą pewne braki, przebarwienia, zniekształcenia oraz zmiany wytrzymałości szkła. Każdy klosz jest efektem własnoręcznej pracy mistrza. Drobne defekty oraz sporadyczne występujące na szkle pęcherzyki powietrza potwierdzają ręczne wykonanie opraw oświetleniowych i nie są podstawą reklamacji.

Pojęcia pisane w powyższej informacji wielką literą mają znaczenie nadane im w § 1 ust. 1 Regulaminu.