SKLEPU INTERNETOWEGO

www.nilsen.pl

Sklep internetowy „Nilsen.pl”, działający pod adresem www.nilsen.pl, prowadzony jest przez Inergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 9 20-469 Lublin, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000253092, NIP 946-24-86-349, REGON 060111365.

§1 Informacje ogólne


 1. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
 • Inergia Inergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 9 20-469 Lublin, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000253092, NIP 946-24-86-349, REGON 060111365,
 • Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawnej, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Inergia umowę sprzedaży Produktu/Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 • Konsument osoba fizyczna dokonująca z Inergia czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PrzedsiębiorcaKonsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującą z Inergia czynności prawnej bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Strona internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem www.nilsen.pl
 • Sklep internetowy – część Strony Internetowej umożliwiająca zawieranie pomiędzy Klientem a Inergia umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 • Produkt – produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • Karta Produktu zakładka w Sklepie Internetowym, na której są przedstawione informacje na temat Produktu, zawierająca funkcjonalność umożliwiającą dodanie danego Produktu do Koszyka.
 • Koszyk funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych związanych z zawieraną umową takich jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 • Konto konto założone dla Klienta po rejestracji na Stronie Internetowej, zabezpieczone loginem i hasłem.
 • Newsletter usługa w postaci wysyłki wiadomości poczty elektronicznej zawierających zamówione informacje handlowe, rozsyłanej przez Inergia do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości.
Podmiotem prowadzącym Stronę internetową jest Inergia. Inergia świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej m.in. następujące usługi:
 • umożliwianie zawierania umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach,
 • utrzymywanie Konta i umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności,
 • wysyłka Newslettera.

§2 Konto Klienta


 1. Klient ma możliwość założenia na Stronie Internetowej Konta, które umożliwia dostęp do funkcjonalności Strony Internetowej, takich jak dostęp do historii złożonych zamówień, statusów ich realizacji, podgląd dokumentów zakupu oraz możliwość złożenia reklamacji.
 2. Aby założyć Konto Klient wypełnia formularz rejestracyjny, który udostępniony jest na Stronie Internetowej, w którym podaje następujące dane: imię, nazwisko, NIP, firma, numer telefonu, adres dostawy, adres email, ustanawia hasło dostępu do Konta oraz składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie Internetowej. Po wypełnieniu formularza zostanie założone Konto, a do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o utworzeniu konta.
 3. Loginem do Konta jest adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail w danych kontaktowych Klienta nie powoduje zmiany dotychczasowego loginu.
 4. Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przesłanie dokumentu sprzedaży wyłącznie w formie e-faktury na adres mailowy podany podczas rejestracji.
 5. Założenie Konta nie jest wymagane. Każdy Klient może złożyć zamówienie bez zakładania Konta.
 6. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta zawierana jest między Inergia a Klientem po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego na Stronie Internetowej i założeniu Konta.
 7. Umowa o prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 8. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 9. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgłaszając do Inergii żądanie usunięcia Konta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia Konta.
 10. Inergia ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po uprzednim wezwaniu Klienta przez Inergię do zaprzestania naruszeń.
 11. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Inergia jest uprawniona do usunięcia Konta i wszystkich znajdujących się na nim danych.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Inergia do Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie utworzenia Konta. Postanowienia umowy zawartej między stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu na Stronie Internetowej. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.
 13. Do korzystania ze Strony Internetowej nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta, wystarczające jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon), standardowy system operacyjny oraz aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Strony Internetowej konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash.
 14. Do korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej związanych z Kontem, wysyłką Newslettera, jak również do zamawiania Produktów niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 15. Zabronione jest:
  • korzystanie ze Strony Internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Strony Internetowej;
  • rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie Internetowej niezamówionej informacji handlowej,
  • podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

§3 Zamówienia


 1. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient dokonuje zamówienia Produktu poprzez dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie formularza, akceptację Regulaminu oraz polityki prywatności oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę". Zamówienie przez Klienta określonego Produktu lub Produktów w ten sposób stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Inergia oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów na warunkach wynikających z treści Karty Produktu i niniejszego Regulaminu.
 4. Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu. Kontakt z Inergia (telefoniczny i mailowy) odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godz. 8:00-16:00.
 5. Zamówienie przekazywane jest do realizacji tylko po potwierdzeniu zamówienia oraz podaniu wszystkich niezbędnych danych. Umieszczenie danego produktu w Koszyku nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 6. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia oraz zestawienie zamówionych produktów. Inergia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email. Otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji oznacza przyjęcie przez Inergia oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów.
 7. Umowa zawarta między Klientem a Inergia jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Inergia do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, podsumowującej dane transakcji i stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Postanowienia umowy zawartej między stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu na Stronie Internetowej.
 8. Zapytania ofertowe można składać również telefonicznie na numer telefonu 728831127 lub wysyłając e-mail na adres zapytaniaofertowe@inergia.pl .W takiej sytuacji Klient, po przygotowaniu indywidualnej wyceny, otrzyma link z ofertą. W celu dostępu do oferty niezbędne będzie założenie Konta w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia będzie możliwe wyłącznie przez Sklep internetowy.
 9. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, w całości po skompletowaniu całego zamówienia lub anulowane. Jeśli paczka ma zostać podzielona, Inergia zastrzega sobie możliwość doliczenia dodatkowej opłaty wg cennika za wysyłkę drugiej części zamówienia.
 10. Informacje o brakach, bądź o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, będą przekazywane Klientowi niezwłocznie.
 11. Okres realizacji zamówienia wskazany jest na Karcie produktu i liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia przez Inergia oraz podania wszystkich niezbędnych danych do jego realizacji (pomijając soboty, niedziele i święta). Jeśli na Karcie Produktu nie ma informacji o czasie realizacji zamówienia na dany Produkt, przyjmuje się, że zamówienie będzie zrealizowane w okresie do 21 dni od chwili potwierdzenia zamówienia oraz podania wszystkich niezbędnych danych do jego realizacji.
 12. W przypadku zamówienia z wybraną formą płatności „płatność on-line” (w tym karta kredytowa i raty) okres realizacji zamówienia liczy się od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie.
 13. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Inergia może anulować złożone przez Klienta zamówienie.
 14. Ceny podane na Karcie produktu obowiązują tylko i wyłącznie podczas sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Na Karcie produktu prezentowana jest zarówno cena netto jak i brutto Produktu.
 16. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i nieużywane, jeśli jest inaczej to wówczas odpowiednia informacja jest zawarta na Karcie Produktu.
 17. Produkty dostępne w Sklepie internetowym pochodzące z ekspozycji są fabrycznie nowy, lecz mogą nie posiadać oryginalnego opakowania, o czym Klient jest informowany m.in. za pośrednictwem informacji znajdującej się na Karcie Produktu.
 18. Produkty dostępne w Sklepie internetowym co do zasady nie zawierają źródeł światła (żarówek itp.). Jeżeli Produkt zawiera źródło światła, informacja o tym jest dostępna na Karcie Produktu.
 19. Cena Produktu prezentowana na Karcie Produktu nie obejmuje kosztów montażu oraz transportu Produktu. Jeżeli cena zawiera źródła światła, taka informacja widnieje w opisie przedmiotu.
 20. Do sprzedaży w ramach okresowych promocji oraz wyprzedaży organizowanych w Sklepie internetowym przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się Produktów objętych promocją lub wyprzedażą.
 21. Strona Internetowa nie obejmuje funkcjonalności pozwalającej na dodawanie opinii o Produktach.

§4 Rezygnacja z zamówienia


 1. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Klient nie ma technicznej możliwości dokonywania we własnym zakresie zmian w zamówieniu ani go anulować. W razie takiej konieczności niezbędny jest kontakt mailowy z obsługą Sklepu internetowego.
 2. Zamówienia złożone przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów - o ile nie dotyczyły wyrobów prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie – mogą być anulowane przed ich realizacją. W tym celu Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien wysłać prośbę o anulowanie zamówienia na adres b2b@inergia.pl.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów będących przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646 ze zm.), innym niż Przedsiębiorca-Konsument, nie mogą być anulowane po ich złożeniu.

§5 Płatności


W Sklepie Internetowym udostępnione są następujące sposoby płatności:

 1. Za pobraniem – w tym przypadku należy zapłacić za zamówienie w momencie odbioru paczki od kuriera przy czym ta forma płatności za pobraniem jest dostępna dla zamówień do wartości 6000,00 zł brutto;
 2. Przelew on-line – jest to bardzo szybki, bezpieczny i bezprowizyjny dla Klienta sposób płatności, autoryzacja odbywa się w czasie składania zamówienia, a zapłata wpływa na konto bankowe Inergia w ciągu kilkunastu minut w przypadku prawidłowo przeprowadzonej płatności.
 3. Karta kredytowa - zamówienie zostanie zrealizowane analogicznie jak w przypadku e-przelewu, poprzez platformę PayU, DOTPAY lub inną widoczną w momencie realizacji zamówienia. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelew oraz rat przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU lub innego widocznego w momencie realizacji zamówienia.
 4. Limit kredytowy - opcja dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających umowę z Inergia Sp. z o.o.