Polityka prywatności www.nilsen.pl

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych Klientów, które są gromadzone, podczas korzystania online z serwisu internetowego www.nilsen.pl, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych. Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu www.nilsen.pl jest INERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-469), ul. Budowlana 9 (dalej jako: „INERGIA”). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z INERGIA pisząc na adres siedziby wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@inergia.pl.

 1. DEFINICJE

   

  Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

  Serwis - Strona internetowa pod adresem www.nilsen.pl.

  Klient - Osoba korzystająca z Serwisu.

  Konto Klienta – zbiór zasobów Klienta w ramach Serwisu.

  Dane Osobowe - Dane Klientów przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

  Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu.

  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

 2. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

  INERGIA przetwarza Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu.

 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  INERGIA przetwarza Dane Osobowe Klientów Serwisu w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INERGIA jako administratorze;
  • prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Serwisu oraz zapewniania jego bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • obsługi Klientów, udzielania odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;
  • dochodzenie i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;
  • prowadzenia działań marketingowych;

  Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

  • wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełnienie obowiązków INERGIA jako administratora wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora.

 4. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

  Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  • kontrahentom administratora m.in. dostawcom towarów, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom świadczącym usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Serwisie;
  • firmom kurierskim i pocztowym;
  • kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  INERGIA przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

 6. PRAWA KONTROLI DANYCH OSOBOWYCH

  Klientowi zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

  • prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. INFORMACJE KOŃCOWE

  1. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. INERGIA opiera swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia
  2. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
  3. INERGIA może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.